Terms and Conditions of Use

1. Virkeområde, omfang osv.

1.1

Disse avtalevilkårene gjelder mellom KRY International AB, org. nr. 556967-0820, med adresse Regeringsgatan 54, 111 56 Stockholm, Sverige(«KRY International») og deg når du registrerer deg som kontoinnehaver («Kontoinnehaveren»), i den hensikt at KRY International vil benytte kontoen («Kontoen») til å gi tilgang til KRY Internationals e-helseapplikasjon i iOS og Android (”Appen”).

Benevningene ”vi”, ”oss” og ”vår” i disse brukervilkårene henviser til KRY International.

1.2

Via Appen kan enkeltpersoner bestille time hos autorisert helsepersonell, inkludert leger og annet helsepersonell (”Helsetilbyder”) for medisinsk behandling og råd via videokonsultasjoner. Kontoinnehaveren kan også legge inn en skriftlig beskrivelse av symptomene sine på sin personlige konto i forkant av møtet. Når videomøtet starter, kan Kontoinnehaveren beskrive tilstanden og problemene sine for legen. Legen kan så utføre en visuell undersøkelse av pasienten, diagnostisere når det er mulig, og foreslå behandlingstiltak.

1.3

KRY International er bare en teknisk formidler av de helsetjenestene som Helsetilbyderen gir til Kontoinnehaveren. KRY International skal derfor ikke på noen måte anses som en tilbyder av helsetjenester. Avtalen som inngås mellom Kontoinnehaveren og KRY International, er derfor bare å anse som en tjenesteavtale om levering av en teknisk løsning. Avtalen mellom Kontoinnehaver og KRY International er derfor kun en avtale om å levere løsninger for timebestilling og videokonferanser. Vi er ikke ansvarlig for innhold eller kvalitet på medisinske undersøkelser eller råd som gis innenfor rammene av en videokonsultasjon.

1.4

Kontoinnehaveren inngår en avtale med KRY International ved å opprette en konto kalt «mine sider» i henhold til gjeldende retningslinjer på Appen («Avtalen»). Ved å registrere en konto på Appen godtar Kontoinnehaveren disse avtalevilkårene.

1.5

Kontoinnehaveren er ansvarlig for å sørge for at alle personopplysninger og kontaktopplysninger han/hun oppgir, er korrekte og oppdaterte. Kontoinnehaver skal meddele eventuelle endringer til KRY International snarest mulig ved å sende en e-post til support@kry.no.

1.6

Disse avtalevilkårene gjelder ikke dersom Kontoinnehaver mottar tjenester via Appen i forbindelse med f.eks. abonnement, bedriftshelsetjenester, og ansattgoder: 6.1 og 6.2 (kansellering av videomøte med rett til refusjon av betaling. Andre setning i 9.2 (rett til å terminere avtalen med rett til refusjon av betaling Tredje setning i 10.1 (force majeure med rett til refusjon av betaling)

2. Generell informasjon om Kontoen og Appen

2.1

Ved signering av Avtalen og registrering av Kontoen kreves det også at kunden/pasienten har BankID i forbindelse med innlogging, samt at en er seksten (16) år eller eldre.

2.2

Kontoinnehaveren er ansvarlig for alt han/hun gjør i forbindelse med bruk av Kontoen. Kontoen kan bare benyttes av Kontoinnehaver, og kan ikke benyttes av eller overføres til andre personer. Foreldre/foresatte kan likevel bruke sin egen konto på vegne av sine barn, forutsatt at barnet er under 18 (atten) år. KRY International bærer ikke ansvar for misbruk av Kontoen forvoldt av utenforstående, eller for konsekvenser og eventuelle skader som følge av slik misbruk.

2.3

Kontoinnehaveren er ansvarlig for at Kontoen benyttes i henhold til denne Avtalen samt andre vilkår som angis i Appen, og i henhold til de lover og regler som til enhver tid gjelder. Kontoinnehaveren er selv ansvarlig for all informasjon han/hun oppgir på eller via Appen, og således også for det denne informasjonen inneholder.

2.4

Ved å registrere en konto på Appen bekrefter og godtar Kontoinnehaveren de tekniske spesifikasjonene, vilkårene og begrensingene for Appen. Disse er beskrevet i KRY Internationals til enhver tid gjeldende tjeneste- og produktbeskrivelser og er tilgjengelige på Appen.

2.5

Ved å registrere en konto i Appen, godtar og bekrefter Kontoinnehaveren at KRY International kan benytte de angitte kontaktopplysningene til å sende tilbud og informasjon via e-post og meldinger. Kontoinnehaveren har rett til å avregistrere seg spesifikt fra denne typen kommunikasjon. Hvis Kontoinnehaveren ber om det, plikter KRY International å samtykke til dette så snart som mulig etter at anmodningen registreres hos KRY International.

2.6

Innhold som KRY International publiserer eller gjør tilgjengelig i Appen, utgjør et supplement til de medisinske rådene fra tilbyderen av helsetjenester og er ikke ment å erstatte en Helsetilbyders vurdering, diagnose eller behandling for en sykdom. Bruk Appen er bare et supplement til de tradisjonelle helsetjenestene. Det er ment som et hjelpemiddel for tilbydere av helsetjenester til å kunne yte effektive helsetjenester overfor sine pasienter. KRY International bærer ikke noe som helst ansvar som tilbyder av helsetjenester.

2.7

Med hensyn til tjenestens tekniske utforming er Appen og tjenesten begrenset til visse typer sykdommer og helseplager som er beskrevet i Appen.

3. Priser og betaling

3.1

Priser og gebyrer for videomøter med tilbydere av helsetjenester i Appen, og alle andre kostnader som måtte påløpe, fremgår av den til enhver tid gjeldende prislisten. Denne kan man se i Appen før man bestiller et møte med en tilbyder av helsetjenester.

3.2

Betalingen for et videomøte via Appen gjennomføres før møtet starter. Kontoinnehaveren kan ikke starte et videomøte med Tilbyderen av helsetjenester før betalingen er godkjent.

4. KRY Internationals ansvar

4.1

KRY International er ansvarlig for å sikre at Appen etterkommer svensk lov (2002:562) om elektronisk e-handel og andre informasjonssamfunnstjenester samt svensk lov (2005:59) om fjernavtaler og avtaler inngått utenfor fast forretningssted, og tilsvarende lokal lovgivning. KRY International bærer ikke ansvar for tap av data.

4.2

KRY International er ikke ansvarlig for innholdet på nettsteder som er lenket til eller fra Appen.

4.3

KRY International har som mål at Appen skal være mest mulig tilgjengelig til enhver tid. Kontoinnehaveren skal gis en rimelig mulighet til å besøke Kontoen sin og Appen når som helst i løpet av døgnet. Kontoinnehaveren kan bestille et møte med Tilbyderen av helsetjenester ut fra de mulighetene som ligger i bestillingssystemet på Appen. Kontoinnehaveren kan enten bestille et møte på en bestemt dato og et bestemt klokkeslett, eller han/hun kan bestille et drop in-møte på et av de ledige tidspunktene i bestillingssystemet. Appen, inkludert videomøter, stilles til disposisjon i henhold til det ovennevnte, med unntak av tillatte avbrudd, for eksempel, men ikke begrenset til, planlagt vedlikehold eller avbrudd som er varslet på Appen.

4.4

KRY International bærer ikke ansvar for avbrudd i tilgjengeligheten som skyldes
a) feil/problemer i Kontoinnehaverens maskinvare/utstyr, nettverk, programvare eller feil i programvare som utgjør et tredjeparts produkt, og som KRY International ikke klarer å utbedre til tross for at KRY Internationals fagfolk har forsøkt å rette dem opp eller komme utenom dem,
b) andre omstendigheter som Kontoinnehaveren er ansvarlig for i henhold til Avtalen,
c) virus eller andre sikkerhetsangrep som oppstår til tross for KRY Internationals fagmessig utformede sikkerhetstiltak, eller
d) omstendigheter som utgjør force majeure i henhold til punkt 10 nedenfor.

4.5

KRY International er bare ansvarlig for driften av Appen. Det innebærer å levere videomøter mellom kontoinnehavere og tilbydere av helsetjenester og dertil hørende tjenester som lagring av informasjon og annen informasjon som KRY International stiller til disposisjon på Appen. KRY International er ikke ansvarlig for helsetjenester, informasjon eller anbefalinger som Tilbyderen av helsetjenester gir Kontoinnehaveren i videomøter eller skriftlig via Appen.

4.7

Avbrudd eller feil som gjør at Appen ikke er tilgjengelig, skal rapporteres snarest mulig til KRY Internationals kundeservice på support@kry.no.

4.8

Feil vil i første rekke bli håndtert gjennom forsøk på utbedring, forutsatt at dette kan gjøres uten urimelig kostnad eller ubeleilighet for KRY International. KRY International forbeholder seg retten til å utbedre feil på egen regning forutsatt at dette kan gjøres uten urimelig kostnad eller ubeleilighet for Kontoinnehaveren. Hvis en feil ikke kan utbedres, har Kontoinnehaveren rett til et rimelig prisavslag og – med de begrensningene som er beskrevet nedenfor – erstatning for eventuelle direkte skader som kan dokumenteres.

4.9

KRY International er ikke ansvarlig for feil som skyldes Kontoinnehaveren eller forhold som Kontoinnehaveren er ansvarlig for. KRY International er heller ikke ansvarlig for eventuelle personskader eller andre konsekvenser som direkte eller indirekte kan skyldes bruk eller misbruk av informasjon som blir gitt, presentert eller henvist til på Appen. KRY Internationals ansvar er under alle omstendigheter begrenset til dokumenterte direkte skader, og erstatning er begrenset til et maksimumsbeløp på tolv tusen (12.000) norske kroner. KRY International er dermed ikke ansvarlig for følgeskader, gevinsttap, uteblitte forventede besparelser og/eller andre indirekte skader.

5. Immaterielle rettigheter m.m.

5.1

Eierrettigheter, opphavsrettigheter og alle øvrige rettigheter tilknyttet KRY Internationals varemerke, selskap og nettside, samt alle dokumenter som benyttes av og/eller gjøres tilgjengelig av KRY International på Appen, for eksempel, men ikke begrenset til, disse generelle brukervilkårene, tilhører ene og alene KRY International (eller i noen tilfeller KRY Internationals lisensutsteder). KRY International forbeholder seg derfor en eksklusiv rett til å benytte ovennevnte materiell. All kopiering, endring, overføring og/eller annen bruk av KRY Internationals materiell som ikke uttrykkelig er tillatt i henhold til denne Avtalen eller de instruksjoner KRY International gir fra tid til annen, er forbudt. Kontoinnehaveren bekrefter og godtar at uberettiget bruk av KRY Internationals immaterielle rettigheter – i tillegg til å bryte med Avtalen – kan være straffbart. KRY International forbeholder seg retten til å gå til rettslige skritt ved uberettiget bruk av KRY Internationals immaterielle rettigheter.

5.2

Eventuelle immaterielle rettigheter som oppstår som et resultat av at KRY International stiller Appen og/eller andre tjenester til disposisjon for Kontoinnehaveren, skal tilfalle KRY International med enerett. En slik enerett omfatter en rett til fritt å endre og overføre slike rettigheter.

6. Avbestilling av videomøter

6.1

Kontoinnehaveren kan avbestille et avtalt videomøte kostnadsfritt inntil 24 timer før møtet skal starte. Hvis avbestilling skjer i henhold til dette, skal Kontoinnehaveren få refundert det han/hun har betalt for møtet, innen 14 dager.

6.2

Kontoinnehaveren samtykker til at han/hun ikke har en avbestillings-/angrerett for drop-in-møter og for videomøter som er bestilt senere enn 24 timer før de skal starte. I slike tilfeller har ikke Kontoinnehaveren rett til refusjon for det han/hun har betalt for videomøtet.

7. Uberettiget bruk og informasjon

7.1

KRY International ser alvorlig på alle typer uberettiget bruk av Kontoen og Appen i strid med disse generelle vilkårene og/eller KRY Internationals til enhver tid gjeldende retningslinjer for sikkerhet, etikk osv. Det er blant annet ikke tillatt å filme konsultasjoner med helsepersonell, eller på noen måte bidra til å spre slikt materiale. KRY International vil proaktivt treffe tiltak mot slik bekreftet eller forventet uberettiget bruk av Kontoen, Appen, etc.

7.2

KRY International forbeholder seg retten til – med foregående varsel eller melding til Kontoinnehaveren – å fjerne informasjon fra Appen, sperre Kontoinnehaverens konto eller treffe andre tiltak på grunn av avtalebrudd fra Kontoinnehaverens side eller for å beskytte Appens renommé og pålitelighet. Dette kan KRY International gjøre når som helst og uten ansvar for eventuelle konsekvenser. Ved slik sperring av konto har KRY International dessuten rett til å si opp Avtalen i henhold til punkt 8.2 nedenfor.

7.3

Hvis Kontoinnehaveren har brutt Avtalen eller gjeldende lover og regler, eller har benyttet Appen på en ulovlig eller uberettiget måte, plikter Kontoinnehaveren å erstatte og dekke alle tap som KRY International påføres på grunn av dette (inkludert, men ikke begrenset til, advokathonorarer, saksomkostninger og alle krav fra tredjeparter).

7.4

KRY International kan ikke skaffe til veie personopplysninger om Kontoinnehaveren som Tilbyderen av helsetjenester er dataansvarlig for i henhold til gjeldende regelverk, og som Tilbyderen av helsetjenester ikke vil eller kan gjøre tilgjengelig på Appen.

8. Avtaletid og oppsigelse

8.1

Avtalen er gyldig fra og med det tidspunktet Kontoinnehaveren registrerer en konto hos KRY International. Kontoinnehaveren har alltid rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning. Ved slik oppsigelse skal KRY International fjerne den avsluttede Kontoen og all lagret informasjon knyttet til Kontoinnehaveren.

8.2

KRY International har rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning hvis Kontoinnehaveren bryter med disse avtalevilkårene eller andre bestemmelser i Avtalen eller det er skjellig grunn til å mistenke slikt brudd, og Kontoinnehaveren ikke retter opp slikt brudd innen tretti (30) dager etter å ha blitt varslet skriftlig om dette. Ved slik oppsigelse blir Kontoinnehaverens konto sperret, og da blir denne Avtalen automatisk ugyldig. Lagret informasjon om Kontoinnehaveren skal fjernes snarest.

8.3

En kontoinnehaver som er sperret fra Kontoen sin i henhold til dette punktet, har ikke rett til å registrere seg på nytt eller registrere en ny konto uten særlig tillatelse fra KRY International.

9. Utvikling og vilkårsendringer

9.1

KRY International forbeholder seg retten til å endre Kontoens og Appens omfang og funksjon. Produkt- og tjenesteutvikling kan for eksempel inkludere, men er ikke begrenset til, layout, innhold, tjenester og funksjoner og kan innebære at Avtalen påvirkes. Slike endringer varsles via Appen og/eller via e-post. De til enhver tid gjeldende brukervilkårene er tilgjengelige på Appen.

9.2

Kontoinnehaveren har rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning hvis KRY International gjør endringer på Appen eller i Avtalen som medfører en betydelig ulempe for Kontoinnehaveren. I slike tilfeller har Kontoinnehaveren rett til refusjon dersom han/hun har betalt for videomøter som er bestilt, men ikke gjennomført på oppsigelsestidspunktet.

10. Force majeure

10.1

KRY International gir ikke erstatning for skader som følge av streik, brann, bestemmelser fra myndigheter, arbeidskonflikter, ulykker, feil eller forsinkelser hos underleverandører, driftsstans i offentlige kommunikasjonssystemer eller andre forhold som ligger utenfor KRY Internationals kontroll, som KRY International ikke med rimelighet kan forventes å regne med, og som har konsekvenser som KRY International ikke kan forventes å klare å unngå eller overvinne. Hvis en omstendighet i henhold til dette punktet varer ved i over en (1) måned, har begge parter rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning. I et slikt tilfelle har Kontoinnehaveren rett til å få refusjon for forhåndsbetalte beløp for videomøter som er bestilt, men ennå ikke har funnet sted.

11. Meldinger

11.1

Kontoinnehaveren må oppgi en e-postadresse og et mobilnummer der han/hun kan motta bekreftelser, påminnelser og andre meldinger som kan komme fra KRY International fra tid til annen. Hvis kontaktopplysningene endres, plikter Kontoinnehaveren å melde ifra om dette til KRY International så snart som mulig. Oppsigelser eller andre meldinger skal gis via e-post.

11.2

Meldingen anses som levert til mottakeren
a) hvis den er sendt via e-post, SMS eller faks: når mottak er behørig bekreftet,
b) hvis den er sendt med rekommandert brev: to virkedager etter at den er levert til posttjenesten, eller
c) hvis den er sendt med bud: idet den er levert.

12. Personopplysninger

12.1

Vi henviser til vår Personvernpolicy for detaljert informasjon om hvordan vi behandling dine personlige data, inkludert en tydelig beskrivelse av dine rettigheter, samt hvordan du kan utøve dine rettigheter.

13. Annet

13.1

Kontoinnehaveren kan ikke overføre Avtalen og rettigheter og/eller forpliktelser som følger av Avtalen, til en annen part.

13.2

KRY International forbeholder seg retten til å benytte underleverandører for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen.

14. Tvister

14.1

Denne Avtalen er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister med bakgrunn i Avtalen skal avgjøres av en ordinær domstol.