Kry Fastlegeselskap

Vi samarbeider med fastleger og kommuner, for å gi legene mer tid til pasientrettet arbeid.

Tre av fire fastleger føler at tiden ikke strekker til. Ved å kombinere innovasjon og helse skaper vi tilpassede løsninger som gir legene mer tid på sin primæroppgave – ta seg av pasientene.

Ta kontakt

Vi støtter legens autonomi

 • Legen har autonomi og eierskap til sin pasientliste

  Fastlegen vil alltid ha full kontroll over og eie sin egen pasientliste i henhold til sin avtale med kommunen.
 • Mer tid til pasienter

  Alle våre driftsavtaler har som mål å minske andelen tid som brukes på administrasjon og drift. Uansett hvilken avtale du velger, vil du få mer tid til å ta i mot pasienter.
 • Økt inntektspotensial for legene

  Med tid frigjort fra drift og administrasjon, vil du ha mulighet til å øke pasientlisten din og slik bruke mer tid på inntektsbringende arbeid.
 • Ingen etableringskostnad eller bindingstid

  Vi vet at nye systemer må testes og og utprøves før man velger å forplikte seg. Digital vikar og Assistert drift er fleksible avtaler og har kort oppsigelsestid. Full drift har 6 måneders oppsigelsestid.

Våre driftsavtaler

Målet vårt er å optimalisere arbeidsdagen til de ansatte ved et legekontor, og dette er fokuset i alle våre driftsavtaler. Alle legekontor er forskjellige og vi tilpasser derfor løsningen etter behov, ønske og økonomi.

Full drift

Fastlegen vil gjennom en individuell leieavtale få full tilgang til kontor, utstyr og hjelpepersonell på legekontoret som driftes av oss. Legen er selvstendig næringsdrivende og har fullt eierskap til egen pasientliste. Dette er et alternativ til en kommunal driftsavtale, der vi jobber direkte mot fastlegens behov.

Legen får fristilt maksimalt med tid til pasientrettet virksomhet.

Les mer om full drift

Assistert drift

Eier av eksisterende legesenter gjør et utvalg av tjenester som vi leverer ut i fra behov, økonomi og ønske. Dette kan være innen HR og personalansvar, økonomi og administrasjon, vår digitale vikarløsing, eller vaktmestertjenester og oppussing.

Legen og øvrig helsepersonell får fristilt tid ut ifra eget behov.

Ta kontakt for mer informasjon

Digital vikar

Våre leger, sykepleiere og helsesekretærer bistår legesenteret digitalt ved fravær som ferie, sykdom eller ønske om faste fridager. Man velger selv hvilket personell som omfattes av avtalen. Noen velger også å sette inn ekstra digital assistanse fra sykepleier, for å avlaste helsesekretæren.

Leger og øvrig helsepersonell får mulighet til å ha fri uten merarbeid i etterkant.

Les mer om digital vikar

Avtalevilkår

Hver driftsavtale vil forhandles frem på individuelt nivå.

Hva er inkludert?

Full drift er en satt avtale, mens assistert drift og digital vikarløsning kan skaleres og tilpasses etter behov.

Full drift

Assistert drift

Digital vikar

Fastlegen mottar sitt basistilskudd fra kommunen

Fastegen er selvstendig næringsdrivende

Fastlegen eier sin egen pasientliste

Digital vikar ved feks. ferie, sykdom eller faste fridager

Fastlegen får mer tid til pasienter og kan øke inntekstpotensialet

Kry kan bistå med administrasjon og ledelse, HR eller personalansvar, IT-støtte og andre driftsopgaver

Kry går inn som eier i eksisterende eller et nytt legesenter

Fastlegen inngår leieavtale med Kry

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt

Om oss

Visjon. Kry startet i 2014 med en visjon om å utvikle en helsetjeneste som er mer tilgjengelig og lik for alle. 10 år senere vil vi bruke kunnskapen og kompetansen vi har tilegnet oss for å legge til rette for at den norske fastlegeordningen igjen blir bærekraftig. Vi vil at yrket igjen skal bli attraktivt for nyutdannede leger og etablerte leger vil ønske å fortsette, at kommuner får oppfylt sine lovpålagte oppgaver og at befolkningen får tilgang til riktig behandling til riktig tid.

Kvalitet. I Kry har vi etablerte interne systemer for å sikre at helsepersonellet jobber med god faglig praksis i sikre systemer, og at feil som begås, følges opp og bidrar til forbedring.

Vi jobber kontinuerlig med kvalitet og rutiner, for å sikre så gode helsetjenester som mulig med pasienten og legens hverdag i fokus. I samarbeid med fastleger og kommuner er dette selvsagt en viktig del for å sikre trygge helsetjenester – også for pasientene.

Samarbeid. Under pandemien jobbet Kry sammen med flere kommuner i Norge for å øke testkapasiteten. I Sverige drifter Kry over 20 vårdcentraler med høy tilfredshet blant både pasienter og helsepersonell. Det siste året har vi sett hvordan vår kunnskap om e-helse og drift også kan forbedre og effektivisere hverdagen til fastleger her i Norge.

Vi tror ikke en ukontrollert vekst i private allmennlegetjenester vil bidra positivt til primærhelsetjenesten i kommunene. Vi tror fastlegeordningen er bærebjelken i helsetilbudet, og at private aktører kan være støttespillere med ressurser, systemer, kompetanse og innovasjon.

Løsningen. Som en ansvarlig aktør i det private helsemarkedet, tror vi at en del av løsningen på fastlegekrisen kan være å avlaste fastlegene fra en del av «tidstyvene» ved legekontoret.

Derfor lanserer Kry nye tjenester som vil legge til rette for trygge fastlegekontor som behandler pasienter både fysisk og digitalt på en medisinsk forsvarlig måte, og driftes på en effektiv, fremtidsrettet og bærekraftig måte.