Fastlegestøtte

Vi samarbeider med fastleger, legesentre og kommuner, ved å tilby en tilpassede driftsavtaler og vikarløsning av høy kvalitet.

Vi har 3 fleksible driftsavtaler man kan velge ut ifra behov. Full driftsavtale er et attraktivt alternativ til en 8.2-avtale: vi er opptatt av at fastlegen er vår kunde og vi driver innovasjon og samarbeid på deres premisser.

Vi er opptatt av at fastlegens autonomi bevares og at de får enda mer tid til pasientrettet arbeid.

Ta kontakt

Drift og innovasjon på legens premisser

Tre av fire føler at tiden ikke strekker til. Fastlegene bør få bruke mer tid på sin primæroppgave – ta seg av pasientene.

 • Legen har autonomi og eierskap til sin pasientliste

  Fastlegen vil alltid ha full kontroll over og eie sin egen pasientliste i henhold til sin avtale med kommunen.
 • Mer tid til pasienter

  Alle våre driftsavtaler har som mål å minske andelen tid som brukes på administrasjon og drift. Uansett hvilken avtale du velger, vil du få mer tid til å ta i mot pasienter.
 • Økt inntektspotensial for legene

  Med tid frigjort fra drift og administrasjon, vil du ha mulighet til å øke pasientlisten din og slik bruke mer tid på inntektsbringende arbeid.
 • Ingen etableringskostnad eller bindingstid

  Vi vet at nye systemer må testes og og utprøves før man velger å forplikte seg. Digital vikar og Assistert drift er fleksible avtaler og har kort oppsigelsestid. Full drift har 6 måneders oppsigelsestid.

Våre driftsavtaler

Målet vårt er å optimalisere arbeidsdagen til de ansatte ved et legekontor, og dette er fokuset i alle våre driftsavtaler. Alle legekontor er forskjellige og vi tilpasser derfor løsningen etter behov, ønske og økonomi.

Full drift

Gjennom en individuell leieavtale med fastlegen, får de full tilgang til kontor og utstyr på legekontoret som driftes av oss. Legen har fullt eierskap til egen pasientliste og gjør kun pasientrettet arbeid. Dette er et alternativ til en 8.2-avtale, der vi jobber direkte mot fastlegens behov.

Legen får fristilt maksimalt med tid til pasientrettet virksomhet.

Ta kontakt for mer informasjon

Assistert drift

Eier av eksisterende legesenter gjør et utvalg av tjenester som vi leverer ut i fra behov, økonomi og ønske. Dette kan være innen HR og personalansvar, økonomi og administrasjon, vår digitale vikarløsing, eller vaktmestertjenester og oppussing.

Legen og øvrig helsepersonell får fristilt tid ut ifra eget behov.

Ta kontakt for mer informasjon

Digital vikar

Våre leger og helsesekretærer bistår legesenteret digitalt ved fravær som ferie, sykdom eller ønske om faste fridager. Man velger selv hvilket personell som omfattes av avtalen.

Leger og øvrig helsepersonell får mulighet til å ha fri uten merarbeid i etterkant.

Ta kontakt for mer informasjon

Avtalevilkår

Hver driftsavtale vil forhandles frem på individuelt nivå.

Hva er inkludert?

Full drift er en satt avtale, mens assistert drift og digital vikarløsning kan skaleres og tilpasses etter behov.

Full drift

Assistert drift

Digital vikar

Fastlegen mottar sitt basistilskudd fra kommunen

Fastegen er selvstendig næringsdrivende

Fastlegen eier sin egen pasientliste

Digital vikar ved feks. ferie, sykdom eller faste fridager

Fastlegen får mer tid til pasienter og kan øke inntekstpotensialet

Kry kan bistå med administrasjon og ledelse, HR eller personalansvar, IT-støtte og andre driftsopgaver

Kry går inn som eier i eksisterende eller et nytt legesenter

Fastlegen inngår leieavtale med Kry

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt

Om oss

Visjon. Kry startet i 2014 med en visjon om å utvikle en helsetjeneste som er mer tilgjengelig og lik for alle. 10 år senere vil vi bruke kunnskapen og kompetansen vi har tilegnet oss for å legge til rette for at den norske fastlegeordningen igjen blir bærekraftig. Vi vil at yrket igjen skal bli attraktivt for nyutdannede leger og etablerte leger vil ønske å fortsette, at kommuner får oppfylt sine lovpålagte oppgaver og at befolkningen får tilgang til riktig behandling til riktig tid.

Kvalitet. I Kry har vi etablerte interne systemer for å sikre at helsepersonellet jobber med god faglig praksis i sikre systemer, og at feil som begås, følges opp og bidrar til forbedring.

Vi jobber kontinuerlig med kvalitet og rutiner, for å sikre så gode helsetjenester som mulig med pasienten og legens hverdag i fokus. I samarbeid med fastleger og kommuner er dette selvsagt en viktig del for å sikre trygge helsetjenester – også for pasientene.

Samarbeid. Under pandemien jobbet Kry sammen med flere kommuner i Norge for å øke testkapasiteten. I Sverige drifter Kry over 20 vårdcentraler med høy tilfredshet blant både pasienter og helsepersonell. Det siste året har vi sett hvordan vår kunnskap om e-helse og drift også kan forbedre og effektivisere hverdagen til fastleger her i Norge.

Vi tror ikke en ukontrollert vekst i private allmennlegetjenester vil bidra positivt til primærhelsetilbudet i kommunene. Vi tror at fastlegeordninger er bærebjelken i helsetilbudet, og at private aktører kan være støttespillere med ressurser, systemer, kompetanse og innovasjon.

Løsningen. Som en ansvarlig aktør i det private helsemarkedet, tror vi at en del av løsningen på fastlegekrisen kan være å avlaste fastlegene fra en del av «tidstyvene» ved legekontoret.

Derfor lanserer Kry nye tjenester som vil legge til rette for trygge fastlegekontor som behandler pasienter både fysisk og digitalt på en medisinsk forsvarlig måte, og driftes på en effektiv, fremtidsrettet og bærekraftig måte.