Avvik, hendelser og pasientskade 2020

I Kry brukes avviksmeldesystemet aktivt, for verdifull innsikt i hvordan og hvorfor feil kan skje.

Totalt ble det gjennomført 34 735 pasientmøter i 2020. Ca 70% av møtene var kunder med helseforsikring, mens de resterende 30% var privatbetalende.

Det ble registrert 44 avviks- og forbedringsmeldinger i 2020.

  • Av disse var det 5 forbedringsforslag, 8 administrative saker og 2 avvik av teknisk art.

  • Av de resterende 29 medisinske avvikene var kun ett avvik er registrert som hendelse med pasientskade. Fem avvik var kategorisert som hendelse uten pasientskade og 33 som risiko (ingen hendelse).

  • 5 avvik var ikke kategorisert.

  • Det var ikke registrert noen klagesaker, erstatningssaker eller tilsyn fra myndigheter.

Avvikene ble i hovedsak meldt av administrativt ansatte i Kry, kun 10 avvik ble meldt gjennom avviksmodulen som det linkes til gjennom legenes arbeidsverktøy Care Portal.

Dette kan tyde på at avvik ofte blir ringt inn til nærmeste leder eller support, istedet for at den som oppdager avviket selv melder det inn.

Mulige årsaker til dette kan være at meldeskjemaet enten er for lite kjent i organisasjonen, eller at det ikke er brukervennlig/intuitivt å fylle det ut.

← Tilbake til pasientsikkerhet