Kvalitetsprosjekter 2020

Kontinuerlig forbedring er en del av arbeidet i kvalitetsteamet, og fordi Kry har vært en liten organisasjon, har mange av disse forbedringesarbeidene ikke hatt status som kvalitetsprosjekt.

Av større initiativer i 2020 kan vi nevne følgende:

Journalnotatprosjektet

Gjennom året har det vært fokus på god kvalitet av journalnotater generelt samt for hudproblemstillinger spesielt. Gjennomførte tiltak:

  • Webinar om journalnotater

  • Systematisert kvalitetsgjennomgang med kvalitativ vurdering av journalnotater som eget punkt, blant annet ble bruk av PSOAP-struktur vektlagt. Dette ble også inkludert i de individuelle tilbakemeldingene til våre klinikere.

Henvisningsprosjektet

Et samarbeidsprosjekt med Vertikal Helse ble initiert sommeren 2020, etter at en gjennomgang av henvisningspraksis viste høyt og økende antall henvisninger, spesielt hos pasienter med helseforsikring.

Kvantitative data ble samlet og i tillegg gjorde Vertikal kvalitative vurderinger av henvisningsnotat sendt til dem fra Kry. Dette ble publisert i en delrapport, og ny datasamling ble planlagt våren 2021.

Henvisningsprosjektet ble etterhvert nært koblet til journalnotatprosjektet, da vi så at kvalitetsforbedring av journalnotater også var viktig for god henvisningskvalitet og henvisningspraksis.

Oppstart og evaluering av klamydia hjemmetester

I forbindelse med at det ble innført mulighet til å bestille hjemmetester for klamydia gjennom appen, ble det gjort et grundig kvalitetsarbeid både med å risikovurdere, planlegge og teste ut denne tjenesten.

Det ble også gjennomført en evaluering 13 uker etter oppstart, der forbedringspunktet ble identifisert.

← Tilbake til pasientsikkerhet